top of page

TIPS & LINKS
LISTING

Robin Veerman Directory llisting.jpeg

HELP WITH PAYING YOUR SPANISH PROPERTY TAXES

HELP WITH PAYING YOUR SPANISH PROPERTY TAXES

ENGLISH:


TAXES FOR SECOND HOME OWNERS – NON RESIDENTS TAXES

Just like in the country where you live permanently and are a tax resident, in Spain, the country where you own a second home but are not a tax resident, you must also pay taxes related to your property, your property in Spain. When your property is only in your name, you pay these taxes alone. In the event that it is in your and your partner's name, both must pay taxes (by percentage).

It is normal in Spain that you do not receive invitations from the tax authorities to pay your taxes. You are fully responsible in Spain for paying all your taxes on time. The Spanish tax authorities assume you proactively file a tax return and meet your obligations. If you do not pay or pay too late, you can be fined for this. We strongly recommend that you choose and ask for a Spanish Gestor to ensure that all your taxes are paid.


Below you will find the taxes you must pay:


1. IBI - IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES – MUNICIPAL PROPERTY TAX

The amount of the IBI tax is based on the value of the property as recorded in the land register (cadastral value or in Spanish: valor cadastral). Each municipality charges you for a certain percentage of that value, but that percentage differs per municipality. The date on which the IBI is collected also differs.


2. BASURA – MUNICIPAL WASTE TAX

In addition to the property tax, the municipality also levies a tax for waste collection. In most municipalities, waste is not collected at your doorstep. There are often containers in the street.


3. IRNR - IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES - INCOME TAX FOR NON-RESIDENTS

This annual tax applies to people who own property in Spain but who are not official tax residents of the country. Assuming you don't earn income from rent or anything else in Spanish territory, the tax is calculated based on the value of your home. The exact value depends on the cadastral value of your home, which you can find on the land register. If the house is rented out, the tax on your rental income will also be included.


Because it is simply too complicated to do this yourself, we advise you not to wait but to choose a gestor who ensures that you meet your obligations. Make an appointment and go there in person. This works well in Spain. After that telephone contact is OK. But starting with a face-to-face meeting is our advice.


There are many good Spanish gestorias. We only give you the contact details of those offices with which we have experience:


GESTORIA - ACCENSUM CONSULTING 

GESTORIA – GRUP VILANOVADUTCH:


BELASTINGEN VOOR TWEEDE WONING EIGENAREN – BELASTINGEN VOOR NIET INGEZETENEN

Net als in het land waar u permanent woont en fiscaal inwoner bent, moet u ook in Spanje, het land waar u een tweede huis bezit maar geen fiscaal inwoner bent, belasting betalen over uw onroerend goed, uw onroerend goed in Spanje. Als uw eigendom alleen op uw naam staat, betaalt u alleen deze belastingen. In het geval dat het op naam van u en uw partner staat, moeten beiden (procentueel) belasting betalen. In Spanje is het normaal dat u geen uitnodigingen krijgt van de belastingdienst om uw belasting te betalen. U bent in Spanje volledig zelf verantwoordelijk voor het op tijd betalen van al uw belastingen. De Spaanse belastingdienst gaat ervan uit dat u zelf proactief aangifte doet en aan uw verplichtingen voldoet. Als u niet of te laat betaalt, kunt u hiervoor een boete krijgen. We raden u ten zeerste aan om een Spaanse Gestor te kiezen en te vragen om die ervoor te laten zorgen dat al uw belastingen worden betaald.


Hieronder vindt u de belastingen die u moet betalen:


1. IBI - IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES – GEMEENTEBELASTING

Het bedrag van de IBI-belasting is gebaseerd op de waarde van het onroerend goed zoals geregistreerd in het kadaster. Elke gemeente berekent u een bepaald percentage van die waarde, maar dat percentage verschilt per gemeente. Ook verschilt de datum waarop de IBI wordt geïncasseerd.


2. BASURA – GEMEENTEAFVALBELASTING

Naast de onroerendezaakbelasting heeft de gemeente ook een belasting voor de afvalinzameling. In de meeste gemeenten wordt het afval niet voor de deur opgehaald. Vaak staan er containers in de straat.


3. IRNR - IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES - INKOMSTEN BELASTING VOOR NIET-INGEZETENEN

Deze jaarlijkse belasting is van toepassing op mensen die onroerend goed bezitten in Spanje, maar die geen officiële belastingplichtige zijn van het land. Ervan uitgaande dat u geen inkomsten uit huur of iets anders op Spaans grondgebied verdient, wordt de belasting berekend op basis van de waarde van uw woning. De exacte waarde is afhankelijk van de kadastrale waarde van uw woning, deze kunt u vinden in het kadaster. Als de woning wordt verhuurd, wordt ook de belasting over uw huurinkomsten meegerekend.


Omdat het simpelweg te ingewikkeld is om dit zelf te doen, adviseren wij u niet te wachten maar een gestor te kiezen die ervoor zorgt dat u aan uw verplichtingen voldoet. Maak een afspraak en ga er persoonlijk heen. Dat werkt altijd goed in Spanje. Daarna is telefonisch contact OK. Maar beginnen met een face-to-face ontmoeting is ons advies.


Er zijn veel goede Spaanse gestoria's. Wij geven u alleen de contactgegevens van die kantoren waarmee wij ervaring hebben:


GESTORIA - ACCENSUM CONSULTING 

GESTORIA – GRUP VILANOVAbottom of page